Kiselyova Yuliya

Kiselyova Yuliya
Candidate of History, Senior Lecturer

Kiselyova Yuliya
Candidate of History, Senior Lecturer

Selected Publications

Кісельова Ю. А. Монументальна комеморація в Харкові: символічні значення // У пошуках обличчя міста: Практики само презентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу, Харків, 2021

Кісельова Ю. А. Пам’ятники історичним діячам: основні тенденції комеморації в Харкові // У пошуках обличчя міста: Практики само презентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу, Харків, 2021

Kiselyova Yu. THE ETHICAL ASPECTS OF HISTORIOGRAPHICAL CRITICISM // Między wolnością a zniewoleniem wartości w historiografii polskiej i środkowoeuropejskiej od końca XVIII po początki XXI wieku. Red. naukowa Barbara Klassa i Leonid Zaszkilniak, Gdańsk, 2020

Кісельова Ю.А. Перспективи дослідження співтовариства істориків як «емоційного співтовариства» // Історик і влада. Колективна монографія , Київ: Інститут історії України НАН України, 2016

Киселева Ю.А., Попова Т.М. В. Э. Крусман: новые ego-документы // Харківський історіографічний збірник, 14, 2015

Кісельова Ю.А. Розвиток історіографії на історичному факультеті Харківського університету (1991-2014 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 50, 2015

Киселева Ю.А. К вопросу об этическом измерении историографической критики (на матералах Императорского Харьковского университета) // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі, 2014

Киселева Ю.А. Дисциплинизация историографии как эпифеномен профессионализации исторического знания (на материале императорского Харьковского университета) // Люди и тексты. Исторический альманах: «Заказ» на историю? Актуализация информационного пространства прошлого, 2014

Киселева Ю.А. Историография и этика (харьковские сюжеты) // Харківський історіографічний збірник, 11, 2012

Киселева Ю.А. Новации П.П. Гулака-Артемовского в ходе преподавания курса российской истории в Харьковском университете
// Проблемы славяноведения, 13, 2011