Кафедра історіографії,
джерелознавства та археології

Викладачі

Posokhov Sergiy

PosokhovSergiy Doctor of History, Professor

Kaplin Alexander

KaplinAlexander Doctor of History, Professor

Ivashenko Viktoriya

IvashenkoViktoriya Candidate of History, Senior Lecturer

Kiselova Iuliia

KiselovaIuliia Candidate of History, Senior Lecturer

Kudelko Sergiy

KudelkoSergiy Candidate of History, Senior Lecturer

Pavlova Olga

PavlovaOlga Candidate of History, Senior Lecturer

Shramko Irina

ShramkoIrina Candidate of History, Senior Lecturer

Skyrda Valerii

SkyrdaValerii Candidate of History, Senior Lecturer

Rachkov Yevhen

RachkovYevhen Candidate of Historical Sciences