​ Спеціалізація «Архівознавство»
​ Спеціалізація «Архівознавство»

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»» за двома спеціалізаціями: «археологія» та «архівознавство».

Зокрема, спеціалізація з архівознавства дозволяє оволодіти основами відповідної професійної діяльності. Загальне завдання полягає в тому, щоби майбутні фахівці ознайомилися з історією архівної справи, процесом формування Національного архівного фонду, становлення архівної системи України та діяльністю провідних архівів світу, а також оволоділи навичками джерелознавчого аналізу, засвоїли основні принципи комплектування архівних фондів, раціонального обліку, класифікації, експертизи документів тощо.

Під час навчання студенти знайомляться як з традиціями, які склалися в архівній галузі, так і сучасними комп’ютерними технологіями та досвідом їх використання в архівах. Навчання дозволяє засвоїти оптимізовані форми роботи, які надають можливості для більш швидкого пошуку інформації і надання її запитувачам. В процесі навчання у студентів є можливість глибше ознайомитися з принципами та правилами публікації документів. У ході занять студенти знайомляться з основними положеннями теорії управління та практикою керівництва сучасними архівами. На заняттях обговорюється специфіка менеджерської діяльності в архівних установах, відбувається знайомство з методами аналізу, планування та мотивації архівної праці, особливостями керівництва матеріальними, фінансовими, технологічними та кадровими ресурсами архіву. Окремо акцентується увага на європейському досвіді у архівній справі. Вивчається також система організації охорони історико-культурної спадщини, питання, які пов’язані з реставраційною діяльністю, щоби у своїй професійній практиці випускники вміли вчасно виявити пам’ятки, що потребують охорони, та вжити заходів по забезпеченню їх зберігання і подальшої організації реставрації.

Вивчення курсу передбачає як аудиторні заняття, що дозволяє ознайомити студентів з накопиченим досвідом, концепціями, програмами, законодавством, базами даних та ін., а також практичні заняття на базі Державного архіву Харківської області та Центрального державного науково-технічного архіву України (Харків), під час яких студенти мають можливість ознайомитися на практиці з досвідом діяльності різних структурних підрозділів та досвідчених архівістів. Крім того, студенти мають змогу на практиці ознайомитися з основними методами консервації і реставрації пам’яток завдяки організованим заняттям на базі реставраційних майстерень зазначених архівів, Харківського художнього музею, Національного науково-дослідного реставраційного центру України у Харкові та ін. Виконання індивідуальних творчих завдань та спілкування з спеціалістами-практиками допомагає студентам удосконалити набуті знання та навички, які будуть необхідні їм у подальшій професійній діяльності.

Спеціалісти даного профілю працюють в державних та відомчих архівах, музеях, видавництвах, організаціях пам’яткоохоронного профілю, туристичних фірмах, банках, підприємствах різних форм власності.