Університети

Кафедра має сталі плодотворні зв’язки з колегами з інших університетів та академічних центрів. Так, провідні вчені, які працюють у навчальних та наукових установах України та за її межами, беруть участь у наукових конференціях, в складі редколегії та редакційної ради «Харківського історіографічного збірника». Зокрема, якщо казати про Україну, то близькі зв’язки ми підтримуємо з кафедрою історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Безумовно, важливими є зв’язки з відділом української історіографії Інституту історії України НАН України та Інститутом археології НАНУ.

При кафедрі діє Східно-регіональний відділ Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’ятників історії та культури.

Розпочато плідне співробітництво з колегами з Університету імені Марії Кюрі-Складовської (м.Люблін, Польща), які займаються проблемами архівознавства та документознавства, а також археологами та нумізматами з інститутів археології Варшавського та Краківського (Ягеллонського) університетів, Німецького археологічного інституту.

Завдяки таким зв’язкам, кафедра має можливість брати участь в обговоренні важливих наукових проблем, взаємодіяти в рамках творчих колективів, реалізовувати свої ідеї, запрошувати для читання лекцій відомих вчених, щоби, як говорять, «тримати руку на пульсі часу».


Інститут історії України НАН України

Члени кафедри співпрацюють з науковцями Інституту історії України НАН України. Зокрема, з співробітниками відділу української історіографії (завідувач О.А.Удод), відділу історичної регіоналістики (завідувач Я. В. Верменич) та ін. Такі провідні науковці Інституту як І.І.Колесник, Р.Я.Пиріг, Р.В.Маньківська та ін. регулярно беруть участь у наукових заходах кафедри, є членами редакційних колегій наших періодичних видань, опонентами при захисті дисертацій, рецензентами праць викладачів та аспірантів.

Сайт інституту


Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара є надійним партнером кафедри. Починаючи з 1993 р. у Спеціалізованій раді цього університету викладачами нашої кафедри було захищено 4 кандидатські і 2 докторські дисертації, а також більше 10 кандидатських дисертацій тут захистили аспіранти кафедри. Разом з кафедрою історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпровського університету (завідувач – проф.О.І.Журба) розробляється тематика «Астаховських читань» та «Читань пам’яті М.П.Ковальського», науковці наших кафедр є членами редколегій відповідних видань, відбувається активний обмін ідеями та досвідом.

Сайт університету


Університет Марії Кюрі-Склодовської м.Люблін (Польща)

Кафедра підтримує тісні стосунки з Інститутом історії Університету Марії Кюрі-Склодовської м.Люблін (Польща). Зокрема, студенти та викладачі кафедри вже декілька років поспіль беруть участь у Архівних об’їздах Польщі. Проводяться спільні наукові конференції, симпозіуми та семінари, відбувається публікація результатів наукових розвідок у періодичних виданнях і збірках наукових праць, що видаються нашими університетами, рецензування статей та монографій. С.І.Посохов є членом наукової ради часопису «Res historica» (включений до Index Copernicus). Відбувається обмін програмами навчальних курсів та дидактичним досвідом, стажування. Координатором програми співробітництва з польської сторони є доктор габілітований Артур Горак.

Сайт університету


Вільний університет Берліна (Німеччина)

Останнім часом було налагоджено співробітництво з Вільним університетом Берліна (ФРН). Зокрема, здійснюється спільна розробка наукової проблеми, яка пов’язана з опануванням заліза в Східній Європі. У 2016 р. на запрошення німецької сторони І.Б.Шрамко виступала в Берліні з доповіддю «The development of iron processing in the 8–4 centuries BC on the fortified settlement of Bilsk in the Northern Black Sea region». Німецькі вчені мали змогу ознайомитись з результатами наукових досягнень археологів нашої кафедри, з матеріалами розкопок відомого Більського городища доби раннього заліза. Під час візиту німецьких колег до нашого університету у 2017 р. відбулось обговорення проблеми розвитку залізообробки у племен доби фінальної бронзи та початку раннього заліза в Дніпровському лісостеповому Лівобережжі, а також ознайомлення з новою, постійною експозицією Музею археології ХНУ імені В.Н.Каразіна. У травні 2017 р. у рамках подальшої роботи над означеною проблемою І.Б.Шрамко брала участь в зустрічах науковців різних країн (м.Берлін). Обмін науковою інформацією та спільна робота над загальною темою сприяє розвитку наукових знань та більш тісному співробітництву вчених двох європейських країн, інтеграції представників української науки до європейського наукового співтовариства.

Сайт університету


Тартуський університет

Однім з цікавих напрямків міжнародного наукового співробітництва археологів є вивчення проблеми етнічного складу давнього населення України. Партнерами в розробці даної проблеми для доцента кафедри І.Б.Шрамко стали вчені Естонського біоцентру та Тартуського університету. Згідно з підписаним договором між нашим університетом та іноземними партнерами протягом двох років на сучасному рівні досліджень будевідбуватися вивчення антропологічного матеріалу з археологічних пам’яток різних епох.

Сайт університету