Архіви

Архівні установи для історика є важливим партнером для реалізації науково-дослідницьких проектів та здійснення освітніх завдань. На кафедрі історіографії з початку її заснування природно установилися тісна взаємодія з архівними закладами міста, що було необхідним як для організації наукової роботи, так і викладання циклу джерелознавчих дисциплін, а також проведення архівної практики. Члени кафедри завжди активно долучалися до археографічної діяльності. Вагомий внесок у становлення архівознавства, як важливої складової фахової підготовки істориків, зробив доцент кафедри Б.П.Зайцев. Тривалий час Харківське відділення Спілки архівістів очолював проф.А.І.Епштейн. Чимало працівників харківських архівів є випускниками кафедри.

З 1995 р. на кафедрі розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю «архівознавство». З цього часу розпочалася більш тісна співпраця з Державним архівом Харківської області та Центральним державним науково-технічним архівом. Серед спільних справ – реалізація видавничих проектів, пов’язаних із історією університету та міста, організація виставок документів, наукових конференцій та інших заходів, проведення практичних занять для студентів та архівної практики. Протягом усього часу існування кафедри спостерігаються щільні контакти з архівом університету та рукописним відділом ЦНБ ХНУ імені В.Н.Каразіна. В різні роки члени кафедри співпрацювали з міським архівом, архівом Харківського району та ін. Наукові пошуки викладачів та студентів кафедри вдається реалізовувати також завдяки можливості вивчати архівні фонди історичного та художнього музеїв Харкова. Студенти кафедри, в межах проходження музейно-архівної практики, знайомляться з діяльністю та фондами Центрального державного історичного архіву України (м.Київ) та ін. В межах виконання індивідуальних дослідних завдань контакти співробітників кафедри з різними архівами (в тому числі і зарубіжними) достатньо різноманітні і широкі. Зокрема, в останні два роки студенти та аспіранти факультету беруть участь у «Архівознавчих об’їздах Польщі» разом із студентами Університету М. Кюрі-Складовської (м.Люблін).


Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України)

Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) є однією із провідних архівних установ м.Харкова, з якою кафедра підтримує тісні зв’язки. На базі архіву проводяться заняття для студентів кафедри, реалізуються різноманітні студентські проекти. Кафедра та ЦДНТА є співорганізаторами Дня архівіста, який щорічно відзначається шляхом проведення архівознавчих круглих столів та виставок архівних документів на базі Музею історії ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Сторінка архіву


Державний архів Харківської області (ДАХО)

Кафедра тісно співпрацює з Державним архівом Харківської області (ДАХО), де працює чимало наших випускників. Особливо активізувалася співпраця з 1990-х рр., коли на базі кафедри розпочалася підготовка студентів зі спеціальності «Архівознавство». Між архівом та кафедрою була підписана «Робоча програма співробітництва». Члени кафедри входять до редакційних колегій археографічних видань архіву, здійснюють спільні видання документів та матеріалів. На базі ДАХО студенти кафедри проходять архівну практику, отримують практичні навички та уміння. Працівники архіву надають викладачам та студентам консультації, залучаються до проведення практичних заняттях, здійснюють екскурсій для студентів, беруть участь у заходах до Дня архівіста, які ініційовані кафедрою, (виставки документів, круглі столи), входять до складу редакцій видань кафедри, виступають рецензентами навчально-методичної та наукової літератури. Завідувач кафедри, проф.С.І.Посохов входить до складу колегії ДАХО, проф.С.М.Куделко та доц.О.Г.Павлова – науково-методичної ради архіву.

Сайт архіву


Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка

З моменту заснування кафедри в 1964 р. і до сьогодні її викладачі підтримують різнобічні зв'язки з найбільшою Харківською державною науковою бібліотекою імені В.Г.Короленка. Особливо тісні відносини склалися з відділом «Україніка імені Т.Г.Шевченка». Викладачі та аспіранти кафедри регулярно виступають тут на засіданнях загальноміського клубу «Краєзнавець», беруть участь в складанні бібліографічних покажчиків, проводять презентації своїх друкованих видань, рецензують видання ХДНБ імені В.Г.Короленка.

Сайт бібліотеки