Історія кафедри

Кафедра була створена у 1964 р. за ініціативи відомого українського вченого доктора історичних наук, професора В.І.Астахова (1922–1972). Тоді вона мала назву історіографії, допоміжних історичних дисциплін та методики історії. Це була перша в Україні кафедра такого профілю. ЇЇ створення було зумовлено посиленням диференціації історичного знання та інституціалізацією історіографії як самостійної дисципліни. На сьогодні це єдина кафедра факультету, яка побудована на дисциплінарному принципі.

В.І.Астахов з учнем (1967)

Спочатку кафедра складалася з чотирьох викладачів (В.І.Астахов, І.Л.Шерман, В.І.Бутенко, Б.П.Зайцев). У середині 1970-х рр. до колективу кафедри увійшли історики-медієвисти: Ю.О.Голубкін, Л.П.Калуцька, А.І.Мітряєв і Г.В.Фрізман. Відповідно, з 1975 р. по 1978 р. кафедра мала назву “історії середніх віків та історіографії”. З 1978 р. вона стала називатися “історіографії, джерелознавства та археології”, коли відбулася чергова реорганізація кафедр. Тепер її склад поповнився спеціалістами-археологами: Б.А.Шрамко, В.К.Міхеєв, О.Г.Дьяченко, а також співробітники Археологічного музею університету А.К.Дегтярь та Л.П.Грубнік-Буйнова.

Колектив кафедри (1969)

На чолі кафедри з моменту її заснування були професори В.І.Астахов (1964–1972), І.Л.Шерман (1972–1984), Ю.Й.Журавський (1984–1991), В.К.Міхеєв (1991–2001), з 2001 р. – С.І.Посохов.

Колектив кафедри (1970-ті)

Сьогодні на кафедрі працює 9 викладачів та 1 методист: д.і.н., проф.С.І.Посохов, завідуючий кафедрою; к.і.н., доц.В.Ю.Іващенко, д.і.н., доц.О.Д.Каплін, к.і.н., доц.Ю.А.Кисельова, к.і.н., проф.С.М.Куделко, к.і.н., к.і.н., доц.О.Г.Павлова, к.і.н. Є.С.Рачков, к.і.н., доц.В.В.Скирда, к.і.н., доц.І.Б.Шрамко; методист Л.Г.Букіна.

Тривалий час кафедра мала дві спеціалізації для студентів 3-го – 5-го курсів («історіографія/джерелознавство» та «археологія»), наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років кафедра стала випускаючою для двох спеціальностей: «архівознавство» та «археологія» (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та «магістр»). Зміни у переліку спеціальностей в 2015 р. призвели до того, що на історичному факультеті залишилася лише одна спеціальність – «історія та археологія». Втім, кафедра невдовзі запропонувала свою освітню програму, яка називається так: «Дослідження, охорона та використання культурної спадщини». В межах такої програми студентам, які вирішили спеціалізуватися по кафедрі, пропонується широкий спектр спецкурсів на вибір.

Викладачі кафедри забезпечують читання більше 30-ти загальних і спеціальних курсів, а також керують усіма видами практик. Зокрема, професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує читання одинадцяти загальнофакультетських курсів та спецкурсів (археологія, архівознавство, етнологія, історія первісного суспільства, історична географія, вступ до спеціальності, методика викладання історії, методи історичних досліджень, історіографія, музеєзнавство та мистецтвознавство), близько двадцяти кафедральних спецкурсів, організацію кількох видів навчальних практик (археологічна, музейно-архівна, краєзнавча, педагогічна, переддипломна), здійснюють наукове керівництво при написанні бакалаврських та магістерських праць. З моменту заснування кафедри її випускниками стали близько 1 тис.осіб.

Колектив кафедри (1980)

На кафедрі здійснюється виконання трьох науково-дослідних тем: «Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу» (реєстраційний номер 0112U004748. Шифр IST_1; керівник – проф.С.І.Посохов); «Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи-раннє середньовіччя)» (керівник – доц.В.В.Скирда); «Історичне краєзнавство Харківщини» (керівник – проф.С.М.Куделко).

Колектив кафедри (1985)

Кафедра підтримує широкі зв’язки с провідними науковими закладами України та інших країн. За роки існування кафедри її співробітниками та аспірантами захищено 4 докторські та понад 50-ти кандидатських дисертацій, а загальна кількість друкованих праць сягає 3 тис. З 1995 р. до 2018 р. на базі кафедри видавався «Харківський історіографічний збірник». На сьогодні вийшло друком 17 випусків цього видання. Також кафедра здійснює видання «Джерелознавчих зошитів» (опубліковано 10 випусків) та матеріали «Луньовських читань».

Колектив кафедри (1988)

Про авторитет викладачів кафедри свідчать численні нагороди та почесні звання. Зокрема, С.І.Посохов – Заслужений працівник освіти, Заслужений професор Харківського університету, С.М.Куделко – Заслужений працівник культури України, Почесний громадянин м.Харкова. У 1997 р. колектив кафедри було нагороджено премією ім.Д.І.Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців. З моменту початку створення рейтингів кафедр університету (2006) наша кафедра 10 разів очолювала список з більш ніж 50-ти кафедр гуманітарного профілю.

Колектив кафедри (2000-ні)

Кафедра виступила ініціатором проведення багатьох наукових конференцій. Серед них такі, як «Історична наука на порозі ХХІ ст.» (1995), VІІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція (1998) та ін. Традиційними стали «Астаховські читання», які відбуваються раз на два роки і присвячені актуальним проблемам історіографії. Щорічно відбуваються музеєзнавчі та мистецтвознавчі «Луньовські читання».

Колектив кафедри (2000-ні)

З року в рік зростає кількість наукових публікацій студентів та аспірантів, а кафедральні студентські наукові гуртки з «історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін», «археології», «історії мистецтва» перетворилися на справжню школу кадрів молодих істориків. Багато років саме студенти кафедри очолювали Студентське наукове товариство факультету: Є.Сінкевич, В.Попов, К.Воронков, А.Парфіненко, Д.Гречко, М.Божко. З 1983 р. за ініціативи викладачів кафедри Б.П.Зайцева и С.М.Куделко на факультеті проводяться щорічні краєзнавчі конференції молодих вчених

Колектив кафедри (2000-ні)

Плідні стосунки склалися у кафедри з багатьма науковими установами, освітніми закладами та громадськими організаціями. Зокрема, спільно з Державним архівом Харківської області видано чимало збірників документів, завдяки співробітництву з Довідково-бібліографічним відділом Центральної наукової бібліотеки Харківського університету – серію бібліографічних покажчиків. З 1995 р. до 2017 р. при кафедрі діяло Східно-регіональне відділення Центру пам’яткознавства Національної академії наук України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Кафедра здійснює методичне керівництво двома музеями: Музеєм історії університету та Музеєм археології ХНУ імені В.Н.Каразіна. С.І.Посохов є президентом Асоціації вузівських музеїв м.Харкова.

Колектив кафедри (2016)

Кафедра береже й розвиває кращі університетські традиції. Зокрема, кафедра стала ініціатором серії меморіальних видань про наших учителів. Викладачі кафедри реалізують два медіа-проекти («Кафедральний кафетерій» та «Профілі»), беруть активну участь у діяльності громадських організацій. На кафедрі склався творчій колектив, який об’єднує представників різних поколінь та фахівців різного профілю. У нас багато цікавих ідей та планів, ми завжди відкриті для співробітництва.