Журавський Юрій (Юліан) Йосипович
Журавський Юрій (Юліан) Йосипович

Журавський Юрій (Юліан) Йосипович
(24.10.37 – 21.08.91)

Народився в с.Буртіно (Кам'янець-Подільської, тепер – Хмельницької області). Навчався в сільській школі, а потім переїхав до м.Харкова, де в 1952 р. закінчив семирічну школу №80. У 1952–1955 рр. продовжив навчання в Харківському технікумі культпросвітпрацівників, після закінчення якого отримав призначення на роботу в с.Зачепилівка, де працював директором районного будинку культури. В 1956–1959 рр. служив у Радянській Армії. В 1959 р. директор Будинку культури заводу «Електротяжмаш». Одночасно він навчався на заочному відділенні історичного факультету Харківського університету. У 1965 р. закінчив історичний факультет і перейшов працювати старшим інспектором навчальної частини університету. В 1966–1971 рр. начальник навчальної частини ХДУ. В 1966–1970 рр. навчався в заочній аспірантурі при кафедрі історіографії, допоміжних історичних дисциплін та методики історії. З 1967 р. викладач з погодинною оплатою, з 1971 р. старший викладач, доцент кафедри. В 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «В.И.Ленин – вождь Великого Октября в советской историографии 1917–1927 годов» (ХДУ, науковий керівник – проф.В.І.Астахов). В 1975 р. затверджений у званні доцента. В 1991 Вченою радою ХДУ йому було надано звання професора. В 1973–1977 рр. заступник декана і в.о. декана факультету, в 1987–1991 pp. – декан факультету. В 1984–1991 рр. завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

Викладав загальні курси історіографії історії СРСР та історії СРСР, спеціальні курси. Опублікував понад 100 наукових та науково-популярних праць, навчально-методичних посібників. Був відповідальним редактором «Вестника Харьковского университета» (серія «Історія»), членом спеціалізованої ради факультету, головою Вченої ради історичного факультету в 1987–1991 рр. Очолював Харківську регіональну секцію Комісії АН УРСР з історіографії та джерелознавства, був членом науково-технічної Ради з історичної освіти Мінвузу України. Під його науковим керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації. В 1990 р. стажувався у Великотирнівському університеті (Болгарія).

Похований на 13-му міському кладовищі.

Основні друковані праці

1. Історична література перших років радянської влади про В.І.Леніна // Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1970. – Вип. 3. – С. 84–98.
2. Розвиток наукових досліджень на історичному факультеті Харківського університету за роки радянської влади // ВХУ. – 1977. – № 150: Велика Жовтнева соціалістична революція та питання соціалістичного і комуністичного будівництва. – С. 89–103.
3. Университет в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны / Б.К.Мигаль, Ю.Й.Журавський // Харьковский государственный университет, 1805–1980: ист. очерк. – Х., 1980. – Разд.2. – С. 62–93.
4. Д.И.Багалей как историк Харьковского университета / Б.КМигаль, Ю.И.Журавский // ВХУ. – 1983. – № 238: История и культура досоциалистических формаций. – С. 40–48.
5. Историческая наука в Харьковском университете (1933–1983) / B.И.Кадеев, Ю.И.Журавский // ВХУ. – 1984. – № 266: Социалистическое и коммунистическое строительство в СССР и странах социалистического содружества. – С. 110–119.
6. Памятники истории и культуры Украины XIV – первой половины XIX века / Ю.И.Журавский, Б.К.Мигаль // Бесценные сокровища народа. – К., 1984. – Гл.9. – С. 113–160.
7. Історик-декабрист В.Д.Сухоруков / Ю.Й.Журавський, Б.П.Зайцев // УІЖ. – 1986. – № 10. – С. 109–114.
8. Историографическая Лениниана в Украинской ССР (1969–1984 гг.) // ВХУ. – 1986. – № 296: История капиталистической и социалистиче¬ской формаций. – С. 3–12.
9. Харьковский университет в годы Великой Отечественной войны / Ю.И.Журавский, Б.П.Зайцев, Б.К.Мигаль. – X.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1989. – 152 с.; 2-е вид. [укр. мовою], випр. і доп. – Х.: ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2010. – 200 с.
10. Исторический факультет Харьковского университета: очерк истории / Ю.И.Журавский, Б.П.Зайцев, Б.К.Мигаль // ВХУ. – 1991. – № 357 : Историческая наука в Харьковском университете: (К 185-летию ХГУ). – Вып. 24. – С. 3–24.

Про нього

1. Юрій Йосипович Журавський – професор Харківського університету : біобібліогр. покажч. / упоряд. В.Д.Прокопова. – X.: ХДУ, 1992. – 16 с.
2. Журавський Юрій (Юліан) Йосипович // Кафедрі історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна – 40 років: довід. вид. / уклад. Б.П.Зайцев, О.Г.Павлова, О.Є.Шабельська. – Х., 2004. – С. 14–15.
3. Юрій Йосипович Журавський : спогади, документи, матеріали / [уклад. Б.П.Зайцев та ін.; відп. ред. С.І.Посохов]. – Х.: Тимченко, 2008. – 160 с.


«… в каждом из нас он видел светлое, надёжное, человеческое» (В.І.Астахова — доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, почесна громадянка м.Харкова).

«… він уособлював у собі совість, порядність, людяність, любов… Любов до людини, до життя» (С.І.Посохов — доктор історичних наук, заслужений професор, заслужений працівник освіти України).

Докладніше про Ю.Й.Журавського можна дізнатися з книги

Юрій Йосипович Журавський. Спогади, документи, матеріали / В.Д.Прокопова; Уклад. Б.П.Зайцев, С.М.Куделко, С.І.Посохов. – Харків: ЧП ТимченкоА.Н., 2008. – 159 с.