Спеціалізації

Кафедра має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (за двома спеціалізаціями: «археологія» та «архівознавство») та «магістр» (магістерська програма «Дослідження, охорона та використання культурної спадщини»).

Кафедра побудована за проблемно-дисциплінарним принципом, що дає можливість викладати на кафедрі найширший спектр курсів та спецкурсів. Професорсько-викладацьким складом кафедри викладаються загальнофакультетські курси та спецкурси. Зокрема, це не лише базові дисципліни (історіографія, джерелознавство, археологія, етнологія, архівознавство, методологія історії), але й різноманітні спеціальні історичні дисципліни (музеєзнавство, історичне краєзнавство, історична психологія, мистецтвознавство та ін.). По кафедрі викладається дидактика історії, а також, для студентів, що спеціалізуються по кафедрі з третього курсу, підготовлені авторські спеціальні програми курсів з археології, джерелознавства, історіографії, спеціальних історичних дисциплін, архівознавства, пам’яткознавства, музеєзнавства, мистецтвознавства, сучасних напрямів історичних досліджень та ін.

Практичні навички студенти отримують як під час семінарських та практичних занять, так і під час навчальних практик, керівництво якими також здійснюють викладачі кафедри: археологічної, музейно-архівної, краєзнавчої, педагогічної.

Під час викладання курсів активно використовуються можливості проведення практичних занять на базі музейних колекцій, архівних та бібліотечних фондів, інших освітньо-культурних установ, а також практикується запрошення фахівців для читання спеціальних лекцій, проведення майстер-класів, тощо. В процесі вивчення курсів студенти кафедри здійснюють проектну діяльність, результатом якої є презентації, виставки, підготовка до друку окремих видань та ін.

Організовані практики дають можливість студентам опанувати методи польового дослідження та джерелознавчого аналізу археологічних та інших пам’яток, а також безпосередньо ознайомитися з діяльністю архівів, музеїв, реставраційних майстерень не лише Харкова, а й інших міст України.

Широкий спектр дисциплін, що викладаються для студентів кафедри та використання сучасних методів і технологій в навчальному процесі дає можливість розширити діапазон фахової підготовки студентів та поглибити їх знання щодо сучасних напрямів історичних досліджень.