Посохов Сергій

Посохов Сергій Іванович
Доктор історичних наук, професор

Посохов Сергій Іванович
Доктор історичних наук, професор

Обрані публікації

Посохов С. «Харків в дзеркалі світової літератури»: погляд історика
// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Доля історичного пізнання та долі істориків, Дніпро, 2022

Посохов С. Университеты Российской империи в украинской историографии // Journal of Modern Russian History and Historiography , 15, 2022

Киселева Ю., Посохов С. «Я был близок к отчаянию… спасла меня работа»: историографический быт В.П. Бузескула в 1920-е гг.
// Laurea. Изследования и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов, Великотърново: Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий», 2021

Загал. ред. В. Кравченко та С. Посохова У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу
// Харків : Видавництво Точка, 2021

Посохов С. Розділ 4.5. Діяльність вишівських музеїв у контексті позашкілля
// Музейна педагогіка в науковій освіті : монографія / за наук. ред С.О. Довгого, Київ : Нац. Центр «Мала академія наук», 2020

Посохов С.І. ТОП-особи харківського локусу, або про роль імен у конструюванні образів міста
// Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін., Вип. 20, 2020

Посохов С. Проблеми теорії та практики історичної імагології: український вимір
// IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL, № 2(16), 2020

Посохов С., Рачков Є. Колективний портрет очільників міста Харків (XVIII – початок ХХІ ст.)
// Dzieje I biurokracji, T. XI. , 2020

Posokhov S. I., Rachkov Ye. S. The Symbolic Space of Kharkiv as a University City: Emergence and Evolution // // EAST/WEST: JOURNAL OF UKRAINIAN STUDIES, Vol. 7 No. 1, 2020

Посохов С.І. Місія та завдання вузівського музею: проблеми теорії і практики
// Праці Центру пам’яткознавства, Вип. 36, 2019

Posokhov S. Territorial Heraldry of the Kharkiv Region: Tradition and Innovation // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowej serii. T. 18 (29), 2019

Вовк О.І., Посохов С.І. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна: сторінки історії
// Каразінський Університет у Харкові — Університет ім. Адама Міцкевича в Познані: 50 років співпраці (1967–2017) = Uniwersytet Karaziński w Charkowie — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 50 lat współpracy (1967–2017), Харків: Раритети України = Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019

Г.А. Бондаренко, В.Є. Дягілев, В.Ю. Іващенко, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, С.М. Куделко, Б.К. Мигаль, С.І. Посохов; за ред. В.С. Бакірова Обличчям до світу: історія міжнародних зв’язків Каразінського університету
// Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019

Посохов С.І. Традиции проповеди в актовых речах профессоров университетов Российской империи (вторая половина XVIII – первая треть ХІХ в.)
// Диалог со временем, 66, 2019

Посохов С., Евгений Рачков Е. Электронный документ в системе управления (на материалах университетов Украины)
// Wschodni Rocznik Humanistyczny, 3, 2018

Кісельова Ю., Посохов С. V Астаховські читання "Символічний капітал історика"
// УІЖ, № 5, 2018

Посохов С. Марин Дринов и Харковският университет: историографски бележки
// Списание на БАН, № 5, 2018

Посохов С.И. Университеты Российской империи в советской историографии
// Вестник СПб университета. История, Т. 63. Вып. 4., 2018

Посохов С.І. «Державний» VS «національний»: еволюція класичного університету у «довгому» ХІХ столітті
// Дриновський збірник, 11, 2018

Посохов С.И. Университеты Российской империи: историографические мифы и данные просопографии
// Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права : материалы междунар. науч.-практ. конф. к 100-летию исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова, 2018

Посохов С.І. Ректор университета в бюрократической системе Российской империи ХІХ – начала ХХ века
// Res historica, 44, 2017

Посохов С.І. Погляди М.І. Костомарова на шляхи реформування російських університетів: коментарі до дискусії початку 1860-х років
// Харківський історіографічний збірник, 16, 2017

Kiseliova I., Posokhov S. Nikolai Ivanovich Kostomarov’s scholarship as seen two hundred years after his birth (the academic seminar in Kharkiv)
// Tractus Aevorum, 4, 2017

Посохов С.І. «Фрагментация» как историографический диагноз
// Профессия – историк (к 70-летию Л.П. Репиной), 2017

Посохов С.І. Професійні історики і політика пам’яті в харківському регіоні (доба незалежної України)
// Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історик на зламах історії: досвід переживання, 2017

Vil Bakirov and Sergey Posokhov Universities during World War 1: common trends and Ukrainian experience
// International University Institute for European Studies Journal, 1, 2017

Посохов С.І. «Свої», «чужі», «інші»: проблеми та перспективи імагології
// Харківський історіографічний збірник, 15, 2016

Посохов С.И., Иващенко В.Ю. Символы и эмблемы Харьковского университета: проблемы типологии и эволюции
// Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od srediowiecza do czasow wspolczesnych, 2016

Посохов С.И. Университетская юбилейная культура на Востоке Европы
// Res historica, 39, 2015

Посохов С.И. Уставы университетов Российской империи ХІХ века как законы и как символы
// Bellicum Diplomaticum v Lublinense, 2014

Посохов С.И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.)
// ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014

Посохов С.И. Современная культура и исторический оптимизм: вместе или врозь?
// Люди и тексты. Исторический альманах. Информационное пространство истории, 2014

Посохов С.И. «Своевременные размышления» о теориях памяти, типах культур и смыслах истории
// Харківський історіографічний збірник, 12, 2013

Посохов С.И. Попечители Харьковского учебного округа ХІХ – начала ХХ вв.: состав, деятельность, оценки
// Dzieje biurokracji, Tom V. Część 1, 2013

Андреев А.Ю., Посохов С.И. Университет в Российской империи XVIII – первой половины ХІХ века
// Москва: РОССПЭН, 2012

Посохов С.И. Историографические образы: вариант деконструкции (на материалах историографии российских университетов)
// Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже ХХ – ХХІ вв., 2012

Андреев А.Ю., Посохов С.И. Университетская идея в Российской империи XVIII – начала ХХ веков: Антология
// Москва: РОССПЭН, 2011

Посохов С.І. Університет як тип інтелектуального співтовариства: міркування про «університетський дух»
// Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки, 4, 2009

Посохов С.И. Многоликая историография: образы историографии как научной и учебной дисциплины
// Теории и методы исторической науки: шаг в ХХІ век: Матер. Междунар. науч. конф., 2008

Посохов С.І. Університети Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: міркування на тему автономії
// Дух і літера. Спец. Випуск: «Університетська автономія», 2008

Посохов С.І. Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
// ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006

Харківський історіографічний словник
// Харків, 2004

Посохов С.І. Харківський університет у другій половині ХІХ ст.
// Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років, 2004

Посохов С. Розвиток освіти та науки (1920-30-ті рр.)
// Історія міста Харкова ХХ століття, 2004